Jadwal Dokter Rehab Medik

Nama DokterNama PoliklinikJadwal  
SeninSelasaRabuKamisJum’at
dr. Riri Prima Yolanda, SpKFRPoli Rehabilitasi Medik08.00-14.0008.00-14.00
08.00-14.00
08.00-14.00
10.00-11.00
Management14.00-16.0014.00-16.0014.00-16.0014.00-16.0014.00-16.00
dr. Widiya Rahmi, SP. KFRRawat Inap08.00-10.0008.00-10.00
Poli Rehabilitasi Medik10.00-14.0010.00-14.00
Rawat Inap Reguler14.00-16.0014.00-16.00